گواهینامه ها و استانداردهای پارس چوب

گواهینامه ISO-9001 ترمو وود

گواهینامه Iso 9001، استاندارد مدیریت کیفیت

شرکت پارس چوب مفتخر به کسب استاندارد مدیریت کیفیت در زمینه ملزومات چوبی ساختمان و طراحی داخلی گردیده است. استاندارد های سری ۹۰۰۰ استاندارد های مدیریتی هستند که مبانی یک سامانه مدیریت کیفیت را بیان می کند عبارت دیگر استاندارد های سری ایزو ۹۰۰۰ استاندارد محصول نیستند ولی راهکارهای اجرایی برای رسیدن به کیفیت مناسب محصول و رضایت مصرف کننده را ارایه می نمایند.

ترمووود گواهینامه ISO-14001

گواهینامه Iso 14001، استاندارد مدیریت محیط زیست

شرکت پارس چوب مفتخر به کسب استاندارد مدیریت و حفظ محیط زیست در زمینه ملزومات چوبی ساختمان و طراحی داخلی گردیده است. انسان در طی قرن بیستم بیشترین صدمه را به محیط زیست وارد کرده است. با هشدار اندیشمندان اولین قدم ها برای برای جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست در ۱۹۹۴ و توجه جهانی به وضعیت محیط زیست بیانیه کنفرانس جهانی محیط زیست انسانی موسوم به بیانیه استحکام در ۱۹۷۲ با شعار (تنها یک کره مسکونی) در ۲۶ اصل صادر شد.

ترمووود گواهینامه ISO-10002

گواهینامه Iso 10002، استاندارد مدیریت رضایت مندی مشتری

شرکت پارس چوب مفتخر به کسب استاندارد مدیریت رضایت مندی مشتری در زمینه ملزومات چوبی ساختمان و طراحی داخلی گردیده است. ما با کمک این استاندارد پروسه ها و کنترل های مدیریتی را مشخص کرده در نتیجه شکایات مشتریان را بطور موثری کنترل کرده و مطمئن می شویم که مشتریان پارس چوب از خدمات ارایه شده رضایت دارند.

ترمووود گواهینامه OHSAS-18001

گواهینامه Iso 18001، استاندارد مدیریت ایمنی محیط کار

شرکت پارس چوب مفتخر به کسب استاندارد مدیریت ایمنی محیط کار در زمینه ملزومات چوبی ساختمان و طراحی داخلی گردیده است. توسعه هر جامعه بستگی به سلامت روحی و جسمی نیروی انسانی آن دارد. از آنجا که علیرغم پیشرفت فناوری خطرات و آسیب های روحی در محیط های کار برای کارکنان و سایر افراد افزایش یافته، کشورها و سندیکاهای کارگری توجه زیادی را به مباحث ایمنی مبذول داشته اند و قوانین و مقررات زیادی توسط دولت ها برای مسایل مربوط به ایمنی تدوین شده است که گواهینامه استاندارد ایزو 18001 یکی از این استاندارد ها است.

ترمووود و چوب نما پارس چوب